10 استوک برتر آنالیز

فرصت باقی مانده
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 47
12:47-1400/10/27 1400 10 27 1400/10/27
0 0 0 0 0 0 0
1,000 میلیون تومان
1,100

1,000 میلیون تومان
1,100

2,000 میلیون تومان
2,200

1,000 میلیون تومان
1,100

2,000 میلیون تومان
2,200

500 هزار تومان
550

1,000 میلیون تومان
1,100

3,000 میلیون تومان
3,300

700 هزار تومان
770